Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023 của trường THPT Cửa Lò

Số kí hiệu 25/KH-THPTCL
Ngày ban hành 10/02/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 10/02/2023
Thể loại Nhà trường
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Chỉ đạo
Hướng dẫn
Cơ quan ban hành Trường THPT Cửa Lò
Người ký Nguyễn Hồng Hải

Nội dung

 SỞ GD VÀ ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT CỬA LÒ
 
       Số:  25/KH-THPTCL
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
        Cửa Lò, ngày 10  tháng 02 năm 2023
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền về công tác Cải cách hành chính năm 2023
 

             Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-SGD&ĐT ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023, Trường THPT Cửa Lò xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các chủ trương, chính sách của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo triển khai của UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về Chương trình CCHC Nhà nước nói chung Kế hoạch CCHC năm 2022 của tỉnh, của Ngành, của Trường.
- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác CCHC; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo thuận lợi cho nhân dân, trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào tiến trình phát triển và hội nhập.
- Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền về CCHC với nhiều hình thức phong phú và đa dạng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện công tác CCHC.
- Thông qua công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về công tác cái CCHC; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng; chung tay xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại.
2. Yêu cầu
- Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra. Phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên.
- Tuyên truyền CCHC gắn với lộ trình, mục tiêu nhiệm vụ CCHC của năm 2022 và những năm tiếp theo; đồng thời, phải thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và từng nhóm đối tượng.
- Tăng cường công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị ở địa phương, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.
3. Chỉ tiêu cụ thể
- Trang thông tin điện tử thường xuyên đăng tải, cập nhật nội dung lên chuyên trang, chuyên mục hỏi, đáp về thủ tục hành chính, giới thiệu và hướng dẫn những ưu đãi về cơ chế, chính sách, thủ tục thành lập doanh nghiệp, đầu tư trên địa bàn tỉnh.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC và kết quả thực hiện công tác CCHC ở các đơn vị gắn với tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp.
-Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC.
- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch CCHC Nhà nước; Quyết định số 5165/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An; Quyết định số 34/QĐ-SGD&ĐT ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023 và các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT về công tác CCHC.
- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tham gia và giám sát tiến trình CCHC.
2. Hình thức tuyên truyền
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
- Cách thức:
+ Thông qua website của trường, của Sở; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hội nghị báo cáo viên.
+ Hướng dẫn trực tiếp cho người dân, thực hiện TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.
+ Tổ chức tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, các ứng dụng di động, các phần mềm, sản phẩm truyền thông trên internet…
+Đưa nội dung  CCHC vào các phiên họp thường kỳ của cơ quan, đơn vị và lồng ghép vào hoạt động sinh hoạt hàng tháng của trường.
3. Nhiệm vụ trọng tâm:
(Có phụ lục kèm theo)
III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC đảm bảo mục đích, yêu cầu, đặc biệt phổ biến, quán triệt, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022 của Trường THPT Cửa Lò.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Trường;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 (Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Hồng Hải

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH CỤ THỂ TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 25/KH-THPTCL ngày 10/02/2023 của Trường THPT Cửa Lò)
TT Hính thức tuyên truyền Nội dung tuyên truyền Thời gian thực hiện
1 Website của trường: thptcualo.edu.vn
  • Xây dựng, cập nhật tin, bài, hình ảnh về CCHC tuyên truyền trên cồng thông tin điện tử, website
Thường xuyên trong năm
 
2 Lồng ghép tuyên truyền CCHC  Hội nghị cơ quan hàng tháng.
 
Thường xuyên trong năm
 
3 Lồng ghép vào đợt tuyển dụng công chức, viên chức Đưa các nội dung CCHC nhà nước; Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Nghệ An một cách thích hợp vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức và chương trình đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức. Vào đợt thi tuyển công chức, viên chức (nếu có)
4 Khuyến khích tuyên truyền
  • Tuyên truyền bằng tờ rơi, pa nô, băng rôn, tổ chức các cuộc thi, tập huấn, tọa đàm về CCHC
  • Lồng ghép vào các chương trình sân khấu, hài kịch, các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật.
 
 
                                             
 

Các văn bản cùng thể loại "Nhà trường"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Trường THPT Cửa Lò"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Hồng Hải"

  Hoạt động VH - VN

  VĂN BẢN MỚI

Số: 308/QĐ-UBND

Công khai thủ tục hành chính ngành GD ĐT

Lượt xem:148 | lượt tải:24

166

CAM KẾT CHẮT LƯỢNG NĂM HỌC 2023- 2024

Lượt xem:581 | lượt tải:183

141/QC-THPTCL

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Lượt xem:636 | lượt tải:141

Số: /SGD&ĐT-CTTT-GDTX

TRIỂN KHAI CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP NĂM 2023

Lượt xem:635 | lượt tải:242

130/TB-THPTCL

THÔNG BÁO SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1O, 11 NĂM HỌC 2023- 2024

Lượt xem:931 | lượt tải:364

DS

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 VÀ TUYỂN THẲNG THEO CHỨNG CHIE TIẾNG ANH

Lượt xem:2103 | lượt tải:951

96/TB- THPTCL

THÔNG BÁO NHẬP HỌC- ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2023- 2024

Lượt xem:1093 | lượt tải:598

29/KH-THPTCL

Kế hoạch thực hiện Quy chế DCCS năm 2023

Lượt xem:1200 | lượt tải:0

22/KH-THPTCL

Kế hoạch CCHC năm 2023 của trường THPT Cửa Lò

Lượt xem:893 | lượt tải:0

25/KH-THPTCL

Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023

Lượt xem:1611 | lượt tải:0
Thống kê
  • Đang truy cập64
  • Hôm nay5,712
  • Tháng hiện tại330,792
  • Tổng lượt truy cập28,746,560
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây